ERUDITO LICĖJAUS PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) yra paaiškinama, kaip „Erudito licėjus“, UAB, juridinio asmens kodas 304228673, adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius, J. Gruodžio g. 9, Kaunas LT-LT-44293, Lietuva, tel. +37065788830 el. paštas info@erudito.lt (toliau – Licėjus) būdamas Jūsų asmens duomenų valdytojas, tvarko Jūsų ir/ar Jūsų vaikų / globotinių (toliau – Vaikas) asmens duomenis Jums ir Jūsų Vaikui lankantis ir naudojantis Licėjaus interneto svetaine www.erudito.lt (toliau – Svetainė) bei teikiamomis paslaugomis.

Tvarkydamas asmens duomenis Licėjus vadovaujasi ir laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir susipažinote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų ir/ ar Jūsų Vaiko asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad tam tikrus Jūsų ir/ ar Jūsų Vaiko asmens duomenis, kaip bus nurodyta šioje Privatumo politikoje, tvarkome Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu arba/ ir Licėjaus teisėto intereso pagrindu, todėl Jūs turite teisę bet kada atšaukti tokį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, arba/ ir paprieštarauti tokiam Jūsų asmens duomenų naudojimui.

1. KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPŲ LAIKOSI LICĖJUS?

Tvarkydami Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko asmens duomenis mes:
a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, įskaitant ir BDAR, reikalavimų;
b) tvarkysime Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
c) rinksime Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų ir/ ar Jūsų Vaiko tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
g) užtikrinsime, kad Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

2. JŪSŲ IR/AR JŪSŲ VAIKO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Informuojame, kad Licėjus tvarko žemiau nurodytus Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko asmens duomenis šiais tikslais:

 1. Licėjaus priėmimo formos vertinimas:
Duomenų kategorijos Vaiko vardas, pavardė, lytis, gimimo metai, nuotrauka, el. pašto adresas, vaiko paso ar gimimo liudijimo kopija, sveikatos pažymėjimas, pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusių mokyklų (jeigu aktualu).

Tėvų/ globėjų lytis, vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Tvarkyti duomenis būtina siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.).
Duomenų tvarkymo terminas Jeigu sudaroma sutartis duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos, nesudarius sutarties duomenys sunaikinami per 6 mėnesius.
Duomenų gauname iš Jūsų
Duomenis teikiame ar perduodame Duomenys yra perduodami Licėjaus IT paslaugų teikėjams (Openapply, Manageback).

 

 1. Licėjaus ugdymo paslaugų (ankstyvojo ugdymo, priešmokyklinio, mokyklinio ir neformaliojo ugdymo) teikimo sutarties sudarymas ir vykdymas :
Duomenų kategorijos Vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, atvaizdas, gimimo liudijimo arba paso/asmens tapatybės kortelės kopija arba laikino leidimo gyventi Lietuvoje dokumento kopija;
Tėvų/ globėjų vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas, telefono numeris, parašas.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.).
Duomenų tvarkymo terminas Duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos;
Vaikų gimimo liudijimo arba paso/asmens tapatybės kortelės kopija arba laikino leidimo gyventi Lietuvoje dokumento kopija saugoma iki einamųjų metų rugsėjo mėnesio (kol duomenys suvedami į mokinių registrą).
Duomenų gauname iš Jūsų
Duomenis teikiame ar perduodame Duomenys yra perduodami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (Mokinių registras, NEMIS informacinė sistema), Vilniaus ar Kauno miesto savivaldybėms, bei Licėjaus IT paslaugų teikėjams (Managebac).

 

 1. Ugdymo proceso organizavimas bei vykdymas:
Duomenų kategorijos Vaiko vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefono numeris, lytis, kalbos, pilietybė, tvarkaraščiai, lankomumas, ugdymo rezultatai (pažymiai), pasirinkti testai/ egzaminai, sveikatos pažymoje pateikiama informacija, kita informacija apie vaiko sveikatą, susirgimus;

Tėvų/ globėjų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Tvarkyti duomenis būtina siekiant vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p. ), vykdyti Licėjui taikomus teisės aktų  reikalavimus (BDAR 6 str. 1 d. c p. ir BDAR 9 str. 2 d. b p.)  bei Licėjaus teisėto intereso užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.).
Duomenų tvarkymo terminas Duomenys saugomi Mokymo paslaugų sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.
Duomenų gauname iš Jūsų ir/ar jūsų Vaikų, mokytojų ir kitų ugdymo proceso dalyvių
Duomenis teikiame ar perduodame Duomenys yra perduodami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (Mokinių registras, NEMIS informacinė sistema), Vilniaus ar Kauno miesto savivaldybėms, gali būti perduodami neformalaus ugdymo paslaugų teikėjams bei Licėjaus IT paslaugų teikėjams (Managebac).

 

 1. Licėjaus bendruomenės narių (Vaikų ir jų tėvų/ globėjų) duomenų naudojimas vidinei komunikacijai:
Duomenų kategorijos Vaiko vardas, pavardė, nuotraukos, vaizdo įrašai, pasiekimai ir kita informacija, tėvų vardas, pavardė, el. pašto adresas.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Teisėtas Licėjaus interesas užtikrinti ugdymo kokybę bei bendruomenės komunikavimą (BDAR 6 str. 1 d. f p.) ir Mokymo paslaugų sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.).
Duomenų tvarkymo terminas Duomenys saugomi Mokymo paslaugų sutarties galiojimo metu, o Vaiko atvaizdas neribotai pagal Mokymo paslaugų sutarties sąlygas.
Duomenų gauname iš Jūsų, ugdymo veiklos proceso vykdytojų.
Duomenis teikiame ar perduodame Duomenys gali būti perduodami naujienlaiškių siuntimo bendrovėms, IT paslaugų teikėjams (Managebac)..

 

 1. Licėjaus bendruomenės renginių (mokslo metų pradžios šventė, diplomų teikimo šventės ir kt.) organizavimo ir vykdymo tikslu:
Duomenų kategorijos Atvaizdas, vaizdo įrašas
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų subjekto ar jo atstovo sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.), sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.).
Duomenų tvarkymo terminas Duomenys tvarkomi 5 metus, paskui jie yra peržiūrimi ir neaktualūs duomenys yra pašalinami, o duomenys turintys istorinės, meninės ar saviraiškos laisvės vertės gali būti saugomi ilgiau.
Duomenų gauname iš Jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų
Duomenis teikiame ar perduodame Duomenis galime skelbti viešai Svetainėje ar Licėjaus socialinių tinklų paskyrose.

Licėjaus bendruomenės viešų renginių metu, kuriuose Jūs dalyvaujate kaip Vaiko tėvai ar artimieji gali būti fotografuojama ir filmuojama. Kadangi renginiai yra vieši ir Jums renginio metu konkliudentiniais veiksmais neišreiškus nesutikimo būti fotografuojamiems ar filmuojamiems, Jūs galite būti nufotografuoti ar nufilmuoti, o Jūsų atvaizdą mes galime paskelbti Licėjaus Svetainėje, socialinių tinklų paskyrose, bendruomenės naujienlaiškiuose. Jeigu pastebėjote savo nuotrauką paskelbtą Licėjaus Svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose ir tam prieštaraujate, prašome informuokite mus Licėjaus kontaktais nurodytais aukščiau.

 

 1. Tėvų/ globėjų paskyrų sukūrimas Licėjaus Svetainėje ir kitose sistemose:
Duomenų kategorijos Tėvų/ globėjų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.).
Duomenų tvarkymo terminas Duomenys saugomi ugdymo paslaugų teikimo sutarties galiojimo metu.
Duomenų gauname iš Jūsų
Duomenis teikiame ar perduodame Duomenys gali būti perduodami Licėjaus IT paslaugų teikėjams (Openapply, Managebac).

 

 1. Darbuotojų atranka:
Duomenų kategorijos Kandidato vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, išsilavinimas, darbo patirtis ir kita gyvenimo aprašyme (CV) pateikiama informacija
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenys tvarkomi Licėjaus teisėto intereso atsirinkti tinkamą darbuotoją pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f)
Duomenų tvarkymo terminas Duomenys saugomi 4 mėnesius po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo, jeigu išreiškėte sutikimą duomenis saugosime 3 metus nuo jo gavimo dienos.
Duomenų gauname iš Jūsų
Duomenis teikiame ar perduodame Galime pateikti darbuotojų atrankos paslaugas teikiančioms bendrovėms

 

 1. Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas:
Duomenų kategorijos Kontrahento darbuotojų vardai, pavardės, el. pašto adresas, telefono numeris, komunikacija.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenys tvarkomi Licėjaus teisėto intereso vykdyti veiklą pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.).
Duomenų tvarkymo terminas Duomenys tvarkomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos
Duomenų gauname iš Jūsų darbdavio ar jūsų
Duomenis teikiame ar perduodame Duomenis galime perduoti IT ar kitų paslaugų teikėjams

 

 1. Trišalių sutarčių su Vilniaus miesto savivaldybe sudarymas (dėl dalies ikimokyklinio ugdymo kompensavimo):
Duomenų kategorijos Tėvų vardai, pavardės, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, vaiko vardas, pavardė, gimimo data
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b).
Duomenų tvarkymo terminas Duomenys saugomi trišalės sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.
Duomenų gauname iš Jūsų
Duomenis teikiame ar perduodame Vilniaus miesto savivaldybei

 

 1. Paslaugų sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas:
Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, individualios veiklos pažymos numeris,
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b).
Duomenų tvarkymo terminas Duomenys saugomi 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos
Duomenų gauname iš Jūsų
Duomenis teikiame ar perduodame Duomenis galime perduoti IT ar kitų paslaugų teikėjams

 

 1. Vaizdo stebėjimas:
Duomenų kategorijos Duomenų subjektų patenkančių į kamerų fiksavimo lauką atvaizdas, judėjimo duomenys
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Licėjaus teisėtas interesas užtikrinti viešąją tvarką, apginti Licėjaus valdomą materialinį turtą, apsaugoti darbuotojų, moksleivių ir jų tėvelių/globėjų, interesantų, partnerių, svečių, renginių dalyvių asmenį, turtą ir turtinius interesus (BDAR 6 str. 1 d. f p.).
Duomenų tvarkymo terminas Duomenys saugomi 30 dienų nuo įrašo padarymo dienos
Duomenų gauname iš Jūsų
Duomenis teikiame ar perduodame Duomenys gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms

 

 1. Licėjaus socialinių tinklų paskyrų administravimo tikslu:
Duomenų kategorijos Jūsų socialinio tinklo paskyros pavadinimas, nuotrauka, reakcijos į Licėjaus generuojamą turinį (patiktukai, komentarai, pasidalinimai, kt.).
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.)
Duomenų tvarkymo terminas Asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja Licėjaus ar Jūsų socialinio tinklo paskyra bei esate Licėjaus paskyrų sekėjas.
Duomenų gauname iš Jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų
Duomenis teikiame ar perduodame Kartu su socialinių tinklų valdytojais esame bendri Jūsų asmens duomenų valdytojai

 

 1. Svetainės funkcionalumo užtikrinimo, statistinės informacijos rinkimo, informacijos srautų analizės, Svetainės ir naršymo joje gerinimo, Svetainės naudotojų individualizavimo tikslu.
Duomenų kategorijos IP adresas, Jūsų veiksmai Svetainėje
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.)
Duomenų tvarkymo terminas Asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja konkretus slapukas, nebent Jūs greičiau atšaukiate savo laisva valia duotą sutikimą dėl slapukų įrašymo. Daugiau informacijos apie tai rasite šios Privatumo politikos IX skyriuje.
Duomenų gauname iš Jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų
Duomenis teikiame ar perduodame Duomenų tvarkytojams (IT, tarnybinių stočių, virtualių debesų saugyklų, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams ir kt.).

 

3. KAM GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Informuojame, jog neperduodame ar kitokiu būdu neatskleidžiame Jūsų ir/ar Jūsų Vaikų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

 1. Jei yra Jūsų prašymas ir (ar) sutikimas;
 2. Duomenų tvarkytojams, kurie tvarko Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko asmens duomenis Mūsų pavedimu ir Mūsų nustatytais ir šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais (pvz., IT, serverių paslaugų teikėjams, rinkodaros paslaugų teikėjams);
 3. Teisėsaugos ar (ir) teisėtvarkos institucijoms, įstaigoms ar (ir) kitiems duomenų gavėjams, kuriems duomenis privaloma perduoti pagal teisės aktų keliamus reikalavimus.

Tais atvejais, kai Licėjus perduoda duomenis duomenų tvarkytojams, Licėjus reikalauja duomenų tvarkytojų tvarkyti perduotus duomenis tik išimtinai pagal Licėjaus duotus nurodymus, Licėjaus nustatytais tikslais ir remiantis šia Privatumo politika, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais bei tarp Licėjaus ir duomenų tvarkytojų sudarytomis duomenų tvarkymo sutartimis.

Remiantis teisėtu pagrindu ir tikslu, Licėjus gali perduoti Jūsų ar Jūsų Vaikų asmens duomenis subjektams, esantiems už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų (pvz., jeigu Licėjaus duomenų tvarkytojai ar asmens duomenų gavėjai yra įsisteigę už EEE ribų). Tuo atveju, kai asmens duomenys perduodami iš EEE į valstybes, kurių Europos Komisija nepripažįsta kaip užtikrinančiomis pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį, Licėjus imasi visų tinkamų priemonių Jūsų ir Jūsų Vaikų asmens duomenims apsaugoti (pvz., asmens duomenų perdavimą grindžia Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis duomenų perdavimo sutarčių sąlygomis).

4. KOKIAS TEISES JŪS IR/ AR JŪSŲ VAIKAS, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAI, TURITE?

Jūs ir/ ar Jūsų Vaikas, kaip duomenų subjektai, turite šias teises:

 1. Teisę būti informuotam apie Licėjaus atliekamą asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę gauti informaciją apie tvarkomus Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko asmens duomenis, asmens duomenų šaltinius, tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, saugojimo laikotarpį bei asmenis, duomenų gavėjus ar duomenų tvarkytojus, duomenų subjekto teises ir kt.
 2. Teisę susipažinti su Licėjaus tvarkomais Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko asmens duomenimis. Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų ir/ ar Jūsų Vaiko asmens duomenis ir gauti jų kopiją.
 1. Teisę prašyti ištaisyti Licėjaus tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę prašyti ištaisyti Licėjaus tvarkomus netikslius Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko asmens duomenis.
 1. Teisę atšaukti sutikimą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 1. Teisę prašyti ištrinti duomenis. Jūs turite teisę prašyti ištrinti Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko asmens duomenis, jei jie (i) nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti; (ii) Jūs atšaukėte sutikimą tvarkyti Jūsų ir/ ar Jūsų Vaiko asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu; (iii) Jūsų ir/ ar Jūsų Vaiko asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; (iv) Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles arba (v) Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
 2. Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turi teisę riboti Licėjaus atliekamą Jūsų ir/ ar Jūsų Vaiko asmens duomenų tvarkymą: (i) jei ginčijate duomenų tikslumą ir Licėjus atlieka su tuo susijusį patikrinimą; (ii) Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti; (iii) jei Jūsų ir/ ar Jūsų Vaiko asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; (iv) jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Licėjaus teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.
 1. Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui. Jūs turite teisę prieštarauti, kad Licėjus tvarkytų Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Jūsų ir/ar jūsų vaiko asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais Licėjaus interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų ir/ ar Jūsų Vaiko prieštaravimo priežastis.
 2. Teisę į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę gauti Jūsų mums pateiktus Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar mūsų tarpusavio sutartimi ir Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.
 1. Teisę pateikti skundą. Jei manote, kad Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko teisės buvo pažeistos, galite kreiptis į Licėjų el. paštu info@erudito.lt arba (ir) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštu ada@ada.lt).

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Licėjų el. pašto adresu info@erudito.lt. Prieš įgyvendindamas Jūsų teisę (-es), Licėjus gali paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinančius įrodymus.

Licėjus šiuo informuoja, kad aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimas gali priklausyti nuo teisės aktuose nustatytos konkrečios teisės įgyvendinimo sąlygų, todėl, esant konkretiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams, Licėjus turi teisę motyvuotu raštu atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą įgyvendinti konkrečią teisę.

Licėjus, gavęs Jūsų prašymą, įsipareigoja kaip įmanoma greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos įgyvendinti Jūsų teisę arba motyvuotu raštu atsisakyti ją įgyvendinti. Licėjus turi teisę paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.

5. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

Jūs įsipareigojate Licėjui pateikti tik teisingus duomenis ir saugoti bei niekam neatskleisti savo prisijungimo prie Svetainės duomenų.

Licėjus Jūsų ir/ar Jūsų Vaiko asmens duomenis tvarko atsakingai ir saugiai, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus asmens duomenų saugumo reikalavimus. Nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Licėjus įgyvendina teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės ir jų lygis nustatomi atsižvelgiant į rizikas, kylančias tvarkant asmens duomenis.

Be kita ko, Licėjaus darbuotojai, kurie turi prieigą prie asmens duomenų, yra supažindinami su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir užtikrina tvarkomų asmens duomenų visišką konfidencialumą.

6. SLAPUKAI

Licėjus šiuo informuoja, kad Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau informacijos apie slapukus rasite Licėjaus „Slapukų politikoje“ (nuoroda), kuri yra sudėtinė Privatumo politikos dalis.

7. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Licėjus turi teisę pakeisti šioje Privatumo politikoje nustatytas sąlygas. Pakeitus šioje Privatumo politikoje nustatytas sąlygas, paskelbsime atnaujintą Privatumo politikos versiją Svetainėje nei Licėjaus mokinius ir tėvus/ globėjus informuosime elektroniniu paštu.

Privatumo politikos pakeitimai atlikti ir galioja nuo 2023 m. gruodžio 21 d.