Kas yra ankstyvasis ugdymas?

jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas. Tai ikimokyklinis ugdymas. Ikimokyklinio (arba ankstyvojo) ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninės, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti vaikui pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Ikimokyklinis (ankstyvasis) ugdymas vyksta šeimoje, o tėvų (globėjų) pageidavimu – pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Ikimokyklinis (ankstyvasis) ugdymas vaikui teikiamas nuo gimimo.
Ikimokyklinio (ankstyvojo) ugdymo programą, parengtą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas ikimokyklinio ugdymo programos gaires, vykdo ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas.