Esminiai ugdymo principai „Erudito“ licėjuje yra integralus, patyriminis ir mąstymo ugdymas. Licėjuje nuolat formuojami efektyvaus mąstymo įpročiai: impulsyvumo valdymas, tikslumas, empatiškas klausymasis, gebėjimas mąstyti apie savo mąstymą, atsakinga rizika ir kt. Visa licėjaus bendruomenė įtraukiama mokytis mąstyti efektyviai, kritiškai ir kūrybiškai bei pritaikyti šiuos gebėjimus ir technikas konstruojant efektyvią mokymo(si) programą. Taip kuriama mąstymo mokyklos ugdymo(si) aplinka.

„Erudito“ licėjus – akredituota tarptautinė privati mokykla, taikanti išskirtines ir pasaulyje atpažįstamas bei vertinamas Kembridžo ir tarptautinio bakalaureato (IB) programas. Ji taip pat yra mokykla kandidatė taikyti tarptautinio bakalaureato pradinėms klasėms (IB PYP) programą.

Tarptautinė bakalaureato diplomo programa (IBDP) 11–12 klasėms yra akademiškai gili ir subalansuota švietimo programa. Ji ugdo intelektines, socialines, emocines bei fizines moksleivių kompetencijas ir yra pripažįstama universitetų visame pasaulyje. Kuo tarptautinis bakalaureatas naudingas moksleiviui ir kuo skiriasi nuo įprastos mokymosi programos, rasite paspaudę nuorodą Aktualu moksleiviams: atsakymai į 5 svarbiausius klausimus apie tarptautinį bakalaureatą | Privačios mokyklos – Erudito licėjus – Vilniuje, Kaune

Licėjuje didelis dėmesys skiriamas matematikai, kalboms, mąstymo bei emocinio intelekto ugdymui, sveikai gyvensenai ir technologiniam sumanumui.

Licėjuje organizuojamas visų pakopų ugdymas nuo priešmokyklinės iki dvyliktos klasės. 0–10 klasėse vaikai gali mokytis lietuvių kalba pagal nacionalinę programą arba anglų kalba pagal tarptautinę Kembridžo programą. 11–12 klasėse ugdymas organizuojamas pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą (angl. IBDP) anglų kalba.

Pamokų pradžia pradinių klasių moksleiviams – 9 valandą, pagrindinių klasių moksleiviams – 8.30 val. Vaikai į mokyklą gali ateiti nuo 8 val.

„Erudito“ licėjuje dauguma pamokų organizuojama blokų formatu. Blokai trunka 75 min. 0–1 klasėse ir 90 min. 2–12 klasėse. Ši ilgesnė trukmė suteikia mokytojams daugiau erdvės organizuoti įvairesnes ir įtraukias ugdymo veiklas, taikyti aktyvius ugdymo metodus. Pamokos viduryje skiriama laiko trumpai judriai pertraukėlei arba judrūs ir aktyvūs metodai derinami viso bloko metu.

Pradinės klasės per dieną turi 3 blokus, 5–7 klasės kasdien turi po 3,5 bloko, 8–10 klasės savaitės viduryje turi dienų, kai turi 4 blokus.

„Erudito“ licėjuje pamokos prasideda ir baigiasi tuomet, kai tai paskelbia mokytojas, skambutis mokinių neišblaško ir leidžia pamoką užbaigti su ta mintimi, kurią mokytojas ir planavo.

Maksimalus vaikų skaičius klasėje – 20.

Pradinėse klasėse taikomas formuojamasis vertinimas, teikiant grįžtamąjį ryšį apie individualią mokinio pažangą. Pagrindinėse klasėse taikomas kriterinis ir formuojamasis vertinimas. Kriterinis vertinimas išreikštas pažymiais dešimtbalėje sistemoje ir yra pateikiamas elektroniniame dienyne su trumpais mokytojo komentarais. Formuojamasis vertinimas skirtas teikti grįžtamąjį ryšį apie individualią mokinio pažangą pagal siektinas kompetencijas.

„Erudito“ licėjus naudojasi elektroniniu dienynu „ManageBac“, kuris yra pritaikytas tiek nacionalinių, tiek tarptautinių klasių vaikams ir šeimoms.

„Erudito“ licėjuje namų darbų nėra, bet tai nereiškia, kad mokiniai neturi veiklų už pamokos ribų. Licėjuje vartojame kitą terminą – „Savarankiškos užduotys“, kuris labiau siejamas su rezultatu, nei su pasikartojančia veikla, ir metodais, kurie nereikalauja mokytojo nuolatinės priežiūros. Savarankiškų užduočių pirminis tikslas yra ugdyti įsitraukimą ir bendrąsias kompetencijas.

Technologijos yra ugdymo proceso dalis. Kompiuteriu ir telefonu leidžiama naudotis tik mokymosi tikslais ir mokytojui leidus. Pertraukų metu skatinamas bendravimas su klasės draugais ir mokytojais.

Netinkamas mokinių elgesys visada stabdomas – patiriamos pasekmės, vykdomas pokalbis su vaiku. Pasekmės taikomos pagal drausminimo principų hierarchiją.

Licėjuje vyksta daug popamokinės veiklos programų priešmokyklinei, pradinėms ir pagrindinėms klasėms. 20232024 m. m. popamokinės veiklos „Erudito“ licėjuje. Greta popamokinių veiklų mokiniai pagal individualius savo poreikius bei pomėgius gali rinktis keturių krypčių papildomus klubus: akademinių žinių, STEAM ugdymo, sporto ir sveikatingumo, menų bei kūrybiškumo. Popamokinės veiklos laikas licėjuje pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 15 iki 18 val., penktadieniais nuo 15 iki 17 val. Popamokinės veiklos paslaugų mokestis 150 Eur/mėn.

Vasarą vaikai gali lankyti licėjaus organizuojamas savaitines temines stovyklas. Stovyklų tvarkaraštis skelbiamas pavasarį.

Taip, licėjus turi uniformas. Siekiame aukščiausių standartų mokymosi procese ir tikime, kad tai turi atsispindėti licėjaus moksleivių elgesyje ir išvaizdoje. Licėjaus mokiniai privalo dėvėti uniformas visomis savaitės darbo dienomis išskyrus penktadienį.

Maitinimas mokykloje yra privalomas, nėra galimybės rinktis vieną iš maitinimų, atsisakyti jo visai ar neštis savo maistą į mokyklą, išskyrus atvejus, kai tam yra pagrįstos medicininės priežastys.

Taip, kiekvieną dieną siūlomas vegetariško patiekalo pasirinkimas.

Šiuo metu tokios paslaugos neteikiame.

Priėmimas į priešmokyklines ir pradines klases vyksta šiais etapais:

Priėmimas į pagrindines klases vyksta šiais etapais:

  • Prašymo pateikimas: https://erudito.openapply.com/roi
  • Žinių, gebėjimų ir suvokimo testo laikymas (į 5–10 klases)
  • Komandinės užduoties atlikimas (tik stojantiems į 5 klasę)
  • Testo rezultatų aptarimas ir motyvacinis pokalbis su mokyklos atstovu
  • Sutarties pasirašymas

Priėmimas į tarptautinį bakalaureatą vyksta šiais etapais:

  • Prašymo pateikimas: https://erudito.openapply.com/roi
  • Žinių, gebėjimų ir suvokimo testo laikymas
  • Testo rezultatų aptarimas ir motyvacinis pokalbis su mokyklos atstovu
  • Sutarties pasirašymas

Tarptautinio bakalaureato programoje gali mokytis visi, kurie nori lavinti kritinio mąstymo, problemų sprendimo, laiko planavimo, atsakomybės prisiėmimo, savarankiškumo, empatijos įgūdžius.

Taip, baigus tarptautinio bakalaureato programą galima stoti į Lietuvos universitetus. Tarptautinio bakalaureato dalykų ir pažymių atitikmenis nustato Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui (LAMA BPO) organizuoti.

Tarptautinio bakalaureato diplomo dalykų ir pažymių atitikmenys nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 „Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašą“ ir pateikti 1 priede „Tarptautinio bakalaureato diplomo programos baigiamųjų egzaminų įvertinimų ir brandos egzaminų įvertinimų atitikmenys“. Daugiau galite rasti https://bit.ly/3mQ3aac