D.U.K

Esminiai ugdymo principai „Erudito licėjuje“ yra integralus, patyriminis ir mąstymo ugdymas. Licėjuje nuolat formuojami efektyvaus mąstymo įpročiai: impulsyvumo valdymas, tikslumas, empatiškas klausymasis, gebėjimas mąstyti apie savo mąstymą, atsakinga rizika ir kt. Visa licėjaus bendruomenė įtraukiama mokytis mąstyti efektyviai, kritiškai ir kūrybiškai bei pritaikyti šiuos gebėjimus ir technikas konstruojant efektyvią mokymo(si) programą. Taip kuriama mąstymo mokyklos ugdymo(si) aplinka.

Licėjuje didelis dėmesys skiriamas kalboms, matematikai, informatikai ir mąstymo ugdymui.

Licėjuje organizuojamas visų pakopų ugdymas nuo priešmokyklinės iki dvyliktos klasės. 0-10 klasėse vaikai gali mokytis lietuvių kalba pagal nacionalinę programą arba anglų kalba pagal tarptautinę Kembridžo programą. 11-12 klasėse ugdymas organizuojamas pagal Tarptautinio bakalaureato diplomo programą (angl. IBDP) anglų kalba.

Pamokų pradžia pradinių klasių moksleiviams – 9 valandą, pagrindinių klasių moksleiviams – 8.30 val. Vaikai į mokyklą gali ateiti nuo 8 val.

Erudito licėjuje“ dauguma pamokų organizuojama blokų formatu. Blokai trunka 75 min. 0-1 klasėse ir 90 min. 2-12 klasėse. Ši ilgesnė trukmė suteikia mokytojams daugiau erdvės organizuoti įvairesnes ir įtraukias ugdymo veiklas, taikyti aktyvius ugdymo metodus. Pamokos viduryje skiriama laiko trumpai judriai pertraukėlei arba judrūs ir aktyvūs metodai derinami viso bloko metu.

Pradinės klasės per dieną turi 3 blokus, 5-7 klasės kasdien turi po 3,5 bloko, 8-10 klasės savaitės viduryje turi dienų, kai turi 4 blokus.

„Erudito licėjuje“ pamokos prasideda ir baigiasi tuomet, kai tai paskelbia mokytojas, skambutis mokinių neišblaško ir leidžia pamoką užbaigti su ta mintimi, kurią mokytojas ir planavo.

Maksimalus vaikų skaičius klasėje – 20.

Pradinėse klasėse taikomas formuojamasis vertinimas, teikiant grįžtamąjį ryšį apie individualią mokinio pažangą. Pagrindinėse klasėse taikomas kriterinis ir formuojamasis vertinimas. Kriterinis vertinimas išreikštas pažymiais dešimtbalėje sistemoje ir yra pateikiamas elektroniniame dienyne su trumpais mokytojo komentarais. Formuojamasis vertinimas skirtas teikti grįžtamąjį ryšį apie individualią mokinio pažangą pagal siektinas kompetencijas.

„Erudito licėjus“ naudojasi elektroniniu dienynu „Manage Bac“, kuris yra pritaikytas tiek nacionalinių, tiek tarptautinių klasių vaikams ir šeimoms.

„Erudito licėjuje“ namų darbų nėra, bet tai nereiškia, kad mokiniai neturi veiklų už pamokos ribų. Licėjuje vartojame kitą terminą – „Savarankiškos užduotys“, kuris labiau siejamas su rezultatu, nei su pasikartojančia veikla, ir metodais, kurie nereikalauja mokytojo nuolatinės priežiūros. Savarankiškų užduočių pirminis tikslas yra ugdyti įsitraukimą ir bendrąsias kompetencijas.

Technologijos yra ugdymo proceso dalis. Kompiuteriu ir telefonu leidžiama naudotis tik mokymosi tikslais ir mokytojui leidus. Pertraukų metu skatinamas bendravimas su klasės draugais ir mokytojais.

Netinkamas mokinių elgesys visada stabdomas –  patiriamos pasekmės, vykdomas pokalbis su vaiku. Pasekmės taikomos pagal drausminimo principų hierarchiją.

Licėjuje vyksta daug popamokinės veiklos programų priešmokyklinei, pradinėms, pagrindinėms ir gimnazinėms klasėms. Popamokinės veiklos laikas licėjuje pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 15.00 val. iki 17.45 val., penktadieniais nuo 15.00 val. iki 17.00 val.  Popamokinę veiklą sudaro pagrindinis ir papildomas blokas. Pagrindinio bloko užsiėmimai įeina į popamokinės veiklos paslaugų mokesčio kainą (130Eur/mėn.), papildomo bloko užsiėmimai kainuoja papildomai priklausomai nuo pasirinktos veiklos. Veiklos gali apimti menus, kūrybiškumą, fizinius užsiėmimus ir panašiai.

Vasarą vaikai gali lankyti licėjaus organizuojamas savaitines temines stovyklas. Stovyklų tvarkaraštis skelbiamas pavasarį.

Taip, licėjus turi uniformas. Siekiame aukščiausių standartų mokymosi procese ir tikime, kad tai turi atsispindėti licėjaus moksleivių elgesyje ir išvaizdoje. Licėjaus mokiniai privalo dėvėti uniformas visomis savaitės darbo dienomis išskyrus penktadienį.

Maitinimas mokykloje yra privalomas, nėra galimybės rinktis vieną iš maitinimų, atsisakyti jo visai ar neštis savo maistą į mokyklą, išskyrus atvejus, kai tam yra pagrįstos medicininės priežastys.

Taip, kiekvieną dieną siūlomas vegetariško patiekalo pasirinkimas.

Šiuo metu tokios paslaugos neteikiame.

Priėmimas į priešmokyklines ir pradines klases vyksta tokiais etapais:

Priėmimas į pagrindines klases vyksta tokiais etapais:

  • Priėmimo formos pateikimas: https://erudito.openapply.com/roi
  • Žinių, gebėjimų ir suvokimo testo laikymas (į 5 – 10 klases)
  • Komandinės užduoties atlikimas (tik stojantiems į 5 klasę)
  • Testo rezultatų aptarimas ir motyvacinis pokalbis su mokyklos atstovu
  • Sutarties pasirašymas

Priėmimas į Tarptautinį bakalaureatą vyksta tokiais etapais:

  • Priėmimo formos pateikimas: https://erudito.openapply.com/roi
  • Žinių, gebėjimų ir suvokimo testo laikymas
  • Testo rezultatų aptarimas ir motyvacinis pokalbis su mokyklos atstovu
  • Sutarties pasirašymas

Tarptautinio bakalaureato programoje gali mokytis visi, kurie nori lavinti kritinio mąstymo, problemų sprendimo, laiko planavimo, atsakomybės prisiėmimo, savarankiškumo, empatijos įgūdžius.

Taip, baigus Tarptautinio bakalaureato programą galima stoti į Lietuvos universitetus. Tarptautinio bakalaureato dalykų ir pažymių atitikmenis nustato Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui (LAMA BPO) organizuoti.

Tarptautinio bakalaureato diplomo dalykų ir pažymių atitikmenys nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 ”Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašą“ ir pateikti 1 priede „Tarptautinio bakalaureato diplomo programos baigiamųjų egzaminų įvertinimų ir brandos egzaminų įvertinimų atitikmenys“. Daugiau galite rasti: https://bit.ly/3mQ3aac