Kas yra pradinis ugdymas?

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Pradinis ugdymas vykdomas pagal ketverių metų pradinio ugdymo programas. Jos įgyvendinamos vadovaujantis Pradinio ugdymo programos aprašu, Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras. Pradinis ugdymas gali būti vykdomas kartu su dailės, muzikiniu, meniniu, sportiniu ar kitu ugdymu. Pradinio ugdymo programas vykdo bendrojo ugdymo ir kitos mokyklos.

Pagal pradinio ugdymo programą, vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) sueina 7 metai. Pradinis ugdymas gali būti pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau (6 metų), kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, t. y. nuo 5 metų. Pradinis ugdymas apima 1–4 klases.