Kuo skiriasi formalusis ir neformalusis ugdymas?

Formalusis ugdymas – tai ugdymas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti. Formalusis švietimas Lietuvoje apima pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas.

Neformalusis ugdymas – tai pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgyjimo programas, išskyrus formaliojo ugdymo sistemas. Neformalusis ugdymas Lietuvoje apima ikimokyklinį (ankstyvąjį), priešmokyklinį, kitą neformalųjį vaikų (taip pat formalųjį švietimą papildantį ugdymą) ir suaugusiųjų švietimą.