Pagrindinis išsilavinimas: kiek klasių?

Pagrindinio ugdymo programa trunka 6 metus, pagal bendrojo lavinimo schemą, 4 + 2, kur I dalis apima 5–8 klases, o II dalis įgyvendinama 9–10 (gimnazijos I–II) klasėse. Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą.

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.